บริการพนักงานขับรถ

 1. พนักงานขับรถผู้บริหาร นายไทย และต่างชาติ
 2. พนักงานขับรถส่วนกลางประจำสำนักงานทั่วไป
 3. พนักงานรับส่งเอกสาร
 4. พนักงานขับรถบรรทุก ประเภทต่างๆ

บริการพนักงานด้านสำนักงาน

 1. ธุรการ
 2. ประชาสัมพันธ์
 3. บันทึกข้อมูล
 4. พนักงานเดินเอกสารภายใน
 5. จนท.ประสานงาน ฯลฯ

บริการพนักงานด้านแรงงานอุตสาหกรรม

 1. พนักงานคลังสินค้า
 2. พนักงานฝ่ายผลิต
 3. พนักงานเดินเอกสาร
 4. บรรจุหีบห่อ